Правата на човека и техният ден (част 2)

Здравейте, приятели! За много години! Продължавам с темата от предния блог, която започнах във връзка с Международния ден за защита правата на човека. Тогава извадих няколко основни факти, свързани с ООН и начините, които се прилагат за защита човешките права. Сега продължавам със специалните процедури на Съвета по правата на човека. Те включват независими и доброволни експерти, които изследват, наблюдават, публично докладват и съветват за човешките права от тематична или специфична гледна точка.
„Механизмът за интегриране на правата на човека“ на Групата за развитие на ООН пък е създадена да насърчава усилията за „интегриране“ на правата на човека в системата за развитие на ООН.

Има и специален съветник по превенция на геноцида, който действа като катализатор за повишаване на осведомеността за причините и динамиката на геноцида. Също за информиране на съответните заинтересовани страни за риска от геноцид и за предприемане на подходящи действия. Специалният съветник за отговорността за защита ръководи концептуалното, политическото, институционалното и оперативното развитие на защита човешките права.

Правните инструменти, които спомагат за защита правата на човека са:
– Международната харта за правата на човека – Всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.) е първият правен инструмент за защита на общите човешки права. Заедно с Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, трите инструмента формират така наречената Харта за правата на човека.
– Демокрацията – основана на върховенството на закона, е най-доброто средство за постигане на международен мир и сигурност, икономически и социален напредък и зачитане на правата на човека – трите стълба на мисията на Обединените нации, залегнали в Устава на ООН.